თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი
"თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი". 2015 წლის გამოცემა. (განახლებული და შევსებული გამოცემა). ავტორი: ლევან ალექსიძე
18