კალათა

პროდუქტი ფასი რაოდენობა ჯამური ფასი
მოსამართლის ჩაქუჩი დიდი

80b

0b

მოსამართლის ჩაქუჩი პატარა

60b

0b

მეურვეობის, მზრუნველობისა და მხარდაჭერის ინსტიტუტი ქართულ და ევროპულ კანონმდებლობაში და მათი შედარებით სამართლებრივი ანალიზი (ავტ. მერი ბანცაძე)

10b

0b

დანაშაული და სასჯელი ქართულ ჩვეულებით სამართალში. ( გიორგი დავითაშვილი)

30b

0b

არასრულწლოვანთა დანაშაულობის გამომწვევი ფაქტორები  სამართლებრივ, ფსიქო-სოციალურ და სამედიცინო ჭრილში (ო.ხინიკაძე, ნ. მაისურაძე)

15b

0b

"შურისძიება და შერიგება ქართულ ჩვეულებით სანართალში " ( გიორგი დავითაშვილი)

35b

0b

კონკურენციის პოლიტიკის გამოწვევები და მისი სრულყოფის გზები (ლაშა მგელაძე)

25b

0b

"უცხოური ინვესტიციების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისობა ევროპულ და საერთაშორისო საინვესტიციო რეჟიმთან

25b

0b

კონსტიტუციური სამართალი ( ა.დემეტრაშვილი , გ. გოგიაშვილი)

30b

0b

შესავალი მედიცინის სისხლის სამართალში (ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი)

15b

0b

შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება საქართველოში: არსებული რეალობა და რეგულატორული დეფიციტ

15b

0b

წარმომადგენლობის ინსტიტუტი ადმინისტრაციულ სამართალში

20b

0b

"კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში" (შედარებითსამართლებრივ მიმოხილვა)

20b

0b

კაზუსები სისხლის სამართლის კერძო ნაწილში

12b

0b

ყიდვა

ჯამური ფასი 0b