შეავსეთ მოცემული ველები

მიტანა

ყიდვა

ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო (x) 0b
ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი-კაზუსების კრებული (x) 0b
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი- დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ (x) 0b
მიტანის საფასური 0b
ჯამური ფასი 0b